Sosnowy Las Toruń

Ogłoszenie

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ I WSPÓLNOTĄ MIESZKANIOWĄ

ZAMAWIAJĄCY:

Przyszła  wspólnota mieszkaniowa nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Strzałowa 17A,B,C; Osiedle Sosnowy Las – etap. I, aktualnie reprezentowana przez inwestora i dewelopera PRES beta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

OPIS PRZEDMIOTU OFERTY

Kompleksowe Zarządzanie Wspólnotą Mieszkaniową: 3 budynków mieszkalnych w tym:

• 66 lokali mieszkalnych wraz pomieszczeniami przynależnymi (46 komórek lokatorskich) o łącznej powierzchni użytkowej ok. 3933 m2
• hala garażowa z 53 stanowiskami postojowymi
• przynależny zagospodarowany teren.

Do podstawowych obowiązków firmy zarządzającej osiedlem będzie należało kompleksowe prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem nieruchomością, a w szczególności:

 1. Zakładanie wspólnoty mieszkaniowej:
  • wystąpienie o nadanie numeru NIP,
  • zakładanie i prowadzenie kont bankowych,
  • uzyskanie numeru statystycznego REGON,
  • pomoc w tworzeniu statutu wspólnoty mieszkaniowej oraz regulaminu porządku domowego.
  • weryfikacja stanu prawnego nieruchomości w tym ewidencji właścicieli lokali,
  • zapoznanie właścicieli z protokołem zdawczo-odbiorczym oraz wynikami analizy dokumentów.
 2. Bieżące administrowanie i eksploatacja.
  • kierowanie sprawami Wspólnoty Mieszkaniowej i reprezentowanie jej na zewnątrz oraz w stosunkach między Wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali,
  • weryfikacja stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie i aktualizacja ewidencji lokali i właścicieli lokali,
  • nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali oraz terenu w ilości wynikającej z prawa własności, umów lub obowiązku nałożonego ustawami szczególnymi,
  • dbanie z należytą starannością o stan techniczny nieruchomości, zlecanie bieżących napraw i konserwacji budynku i urządzeń stanowiących jego wyposażenie w zakresie obciążającym wspólnotę w szczególności urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania oraz ciepłej i zimnej wody.
  • zlecanie przeglądów rocznych stanu technicznego budynku, zlecanie kontroli okresowych instalacji, przewodów i urządzeń, zlecanie przeglądów pięcioletnich w tym instalacji elektrycznej, prowadzenie książki obiektu budowlanego – zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawy Prawo Budowlane.
  • na podstawie podjętych uchwał – zbieranie ofert wykonawców remontów lub usług, przygotowywanie projektów umów i nadzór nad ich prawidłową realizacją,
  • organizacja przeglądów gwarancyjnych po wykonanych robotach remontowych,
  • przyjmowanie zgłoszeń oraz zlecanie likwidacji awarii i usuwania skutków i przyczyn awarii,
  • zawarcie umowy ubezpieczenia budynku od ryzyka ognia i innych żywiołów a także od odpowiedzialności cywilnej oraz opłacanie w terminie podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości,
 3. Obsługa księgowo-finansowa
  • prowadzenie obsługi księgowej Wspólnoty, prowadzenie ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej – w sposób i w zakresie określonym w odrębnej uchwale wspólnoty mieszkaniowej,
  • prowadzenie sprawozdawczości finansowej i podatkowej,
  • prowadzenie ewidencji wpłacanych przez właścicieli na konto wspólnoty zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnej, media dostarczane do lokali oraz z innych tytułów (pożytki) wraz z analizą stanu konta, rozliczeniem i windykacją.
 4. Obsługa zebrań.
  • przygotowanie i przedłożenie Wspólnocie rocznego sprawozdania z podejmowanych czynności oraz rozliczenie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, kosztów dostawy mediów a także rozliczenie stanu rachunku bankowego Wspólnoty,
  • przygotowanie i zwołanie raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku, zebrania sprawozdawczo-rozliczeniowego Wspólnoty Mieszkaniowej,
  • przygotowanie i przedstawienie Wspólnocie do zatwierdzenia planu finansowo-rzeczowego na rok następny,
  • organizacja zebrań zwołanych na wniosek właścicieli lokali w sposób zgodny z ustawą o własności lokali, regulaminem wspólnoty, statutem lub innym wewnętrznym aktem normatywnym a także na wniosek Zarządcy w przypadku wystąpienia konieczności omówienia pilnych spraw związanych z funkcjonowaniem nieruchomości.
 5. Pełnienie funkcji zarządu – zależne od decyzji właścicieli.

TERMIN ROZPOCZĘCIA ZARZĄDZANIA:

sierpień/wrzesień 2016.

WYMAGANIA

Wieloletnie doświadczenie na lokalnym rynku Torunia w kompleksowym zarządzaniu nieruchomościami i wspólnotami mieszkaniowymi.

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

• dane rejestrowe podmiotu, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, aktualny wypis z KRS lub ewidencji gospodarczej.
• zestawienie dotychczas zarządzanych wspólnot.
• stawkę wynagrodzenia z m2 powierzchni do zarządzania.
• wzór umowy na zarządzanie.
• czytelny podpis oferenta.
• potwierdzenie przyjęcia do wiadomości głównych obowiązków.
• potwierdzenia posiadanych kwalifikacji.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres email: biuro@pres.com.pl lub też dostarczona osobiście na adres: 87-100 Toruń ul. Sienkiewicza 33, PRES beta spółka z o.o. sp. k. do dnia 31.05.2016.

OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
• Doświadczenie zarządcy – 30%
• Cena 30%
• Klauzule fakultatywne (Nadprogramowe zobowiązania jakie przejmuje na siebie firma Zarządzająca) – 30%
• Wprowadzenie klauzuli 24/7h do oferty – 10%

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Z wybranymi oferentami w celu ewentualnych dalszych negocjacji Zamawiający skontaktuje się bezpośrednio, natomiast o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje na stronie www.pres.com.pl w zakładce ogłoszenia w terminie do dnia 15.06.


AKTUALIZACJA

 

W nawiązaniu do ogłoszenia na rozpoczęcie zarządzania nowymi budynkami tworzącej się wspólnoty mieszkaniowej I etapu Osiedla Sosnowy Las w Toruniu przy ul.  Strzałowej 17, 17a,b informujemy, że przyjęliśmy ofertę firmy Az.con Sp. z o.o., ul. Lotników 4/14, 87-100 Toruń.